Đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên và tổ chức đảng, chú trọng kiểm tra các tổ chức đảng yếu, kém, những địa danh, địa chỉ dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng...

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tập trung tổ chức kiểm tra 647 tổ chức đảng, 1.182 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước và của ngành về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác cán bộ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về những điều đảng viên không được làm.

Đã giám sát chuyên đề đối với 169 tổ chức đảng, 875 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra; chấp hành quy định, quyết định, kết luận của Đảng và một số nội dung nêu trên. UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 221 tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khắc phục thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, của Trung ương và của Đảng ủy CATW.

UBKT các cấp đã tham mưu và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao. Tổ chức quán triệt các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, chuẩn bị nhân sự cấp ủy, UBKT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bên cạnh đó, đã tiến hành kiểm tra 25 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xem xét quyết định hoặc giúp cấp ủy xem xét xử lý kỷ luật 5 tổ chức đảng, 143 đảng viên. Tiếp nhận và xử lý 69 đơn tố cáo, đã tiến hành giải quyết 14 đơn thuộc thẩm quyền. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, tài chính đảng, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 996 tổ chức đảng.

Ngoài ra, UBKT Đảng ủy CATW còn tổ chức Hội thảo khoa học; phối hợp với Ủy ban các tỉnh, thành ủy tham gia ý kiến trong việc nâng lương, thăng hàm cấp tướng, bổ nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo cấp tổng cục, cấp cục và tương đương; về việc khen thưởng đối với 116 tập thể và 119 cá nhân có thành tích trong công tác và chiến đấu. Phối hợp với 27 UBKT tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo, nắm tình hình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên Công an tỉnh.

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề của UBKT Trung ương kiểm tra dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp luôn quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đề xuất thực hiện chế độ chính sách, bổ nhiệm ngạch kiểm tra viên, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, về công nghệ thông tin cho 487 cán bộ kiểm tra.

Nhìn chung, trong năm qua, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND) để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát.

Các cuộc kiểm tra, giám sát luôn thực hiện đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc, quy định của Trung ương, đánh giá khẳng định đúng ưu điểm để phát huy; đồng thời phát hiện những sơ hở thiếu sót, khuyết điểm để có biện pháp chấn chỉnh. Việc thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh, phù hợp với lỗi sai phạm đã có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa sai phạm của đảng viên, tổ chức đảng.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát nêu trên đã thực sự góp phần quan trọng xây dựng Đảng, XDLL CAND trong sạch vững mạnh, nâng cao nhận thức chính trị, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của đảng viên và tổ chức đảng, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ cũng còn những hạn chế, khuyết điểm. Nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy chưa đầy đủ; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát còn chậm, chưa đúng quy trình, thủ tục, còn lẫn lộn thẩm quyền giữa Đảng ủy và UBKT; nội dung kiểm tra, giám sát còn dàn trải; kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị còn hạn chế. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn rất hạn chế cả về số lượng và chất lượng.

UBKT các cấp chưa chủ động nắm tình hình, chưa phát huy hiệu quả công tác giám sát thường xuyên, các trường hợp kiểm tra chủ yếu là do các nguồn tin từ báo chí, qua điều tra vụ án, qua đơn thư tố cáo phản ánh của cán bộ và nhân dân hoặc khi nội bộ mất đoàn kết mới phát hiện được; thông qua công tác nắm tình hình hoặc từ sinh hoạt Đảng ở chi bộ, Đảng bộ để phát hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm còn hạn chế.

Ngoài ra, việc xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra chưa kịp thời. Trình độ của một số cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới. Một số UBKT thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa nghiêm, nội dung báo cáo sơ sài, chưa đánh giá rõ kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ mình.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, yếu kém, khuyết điểm, thời gian tới, cấp uỷ và UBKT trong Đảng bộ phải thường xuyên quán triệt, làm cho tổ chức đảng và đảng viên thấy rõ ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công tác kiểm tra là “Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo”.

Từ đó chủ động đề ra các kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tập trung phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70; nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt Công an các cấp. Phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy CATW hướng dẫn, duyệt, chuẩn y nhân sự cấp ủy, UBKT các cấp trong lực lượng CAND.

UBKT các cấp phải chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp cấp uỷ trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên và cấp mình, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, tập trung vào những địa bàn, đơn vị nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Tổ chức, hướng dẫn sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Trung ương; khảo sát, chuẩn bị nội dung ký kết và tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATW với UBKT các tỉnh, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng bộ Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Năm 2015, là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước và của lực lượng Công an, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm triển khai thực hiện Luật CAND sửa đổi và mô hình tổ chức bộ máy mới được kiện toàn của Bộ Công an.

Các cấp ủy và UBKT các cấp cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, XDLL để chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, XDLL CAND trong sạch, vững mạnh, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Thiếu tướng Trần Công Viên - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương