Các học viên được tập huấn các chuyên đề như: Nội dung các thông tư 17, 18, 19 quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và các nghi lễ trong CAND; kỹ năng, phương pháp huấn luyện và thực hành thành thục về điều lệnh đội ngũ, các nghi lễ CAND; các động tác kỹ chiến thuật võ thuật, cách sử dụng và bảo quản các loại vũ khí, tổ chức kiểm tra bắn đạn thật các loại súng quân dụng...

Thông qua lớp tập huấn nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện thống nhất, đầy đủ các nội dung của điều lệnh CAND đến từng CBCS, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về siết chặt kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Thành Nam