Nội dung lớp tập huấn gồm 10 chuyên đề: Công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình về ANTT ở cơ sở; Công tác tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng các mô hình tự quản về ANTT; Công tác phân loại, giải quyết vi phạm xảy ra ở địa bàn cơ sở… Những kiến thức cơ bản, thiết thực về quản lý hành chính Nhà nước trong lĩnh vực ANTT và phương pháp hoạt động của Công an xã phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại địa phương trong tình hình mới.

Cũng trong đợt tập huấn này các học viên còn được trang bị kiến thức về phương pháp tổ chức phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của bọn tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, phân loại xử lý, giải quyết những vụ việc xảy ra ở cơ sở theo đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước. Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao…

Lớp tập huấn lần này sẽ kết thúc vào ngày 29/8/2014

Thanh Tuấn