Thực hiện Nghị định số 106/2013/NĐ ngày 17/9/2013 của Chính phủ về chứng minh nhân dân và Thông tư số 07/2014 ngày 13/2/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 129/KH – CAT (PC64) về triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý CMND theo mẫu mới (12 số).

Toàn cảnh hội nghị.

Công dân Việt Nam lần đầu tiên làm chứng minh nhân dân (từ đủ 14 tuổi trở lên) thì bắt buộc phải cấp chứng minh nhân dân theo mẫu mới. Đối với người cấp đổi, cấp CMND theo mẫu mới thì chứng minh nhân dân cũ sẽ được xử lý thu lại, hiện trong hệ thống vẫn tồn tại song song hai loại chứng minh nhân dân cũ 9 số và mới 12 số nhưng đều có giá trị như nhau.

Việc cấp chứng minh nhân dân mới sẽ được thực hiện dần, không gây xáo trộn ảnh hưởng cho nhân dân, vì vậy không bắt buộc những người đang sử dụng CMND 9 số (vẫn còn trong thời hạn 15 năm sau ngày cấp) phải đổi sang loại 12 số. Tất cả các dữ liệu của công dân sẽ được lưu trữ trong tàng thư nhằm đảm bảo bí mật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, quản lý nhà nước về an ninh trật tự phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.   

Tại Hội nghị, Đại tá Khương Duy Oanh – Phó giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu các phòng chức năng cần nhanh chóng hoàn thiện các phương án, kế hoạch của đơn vị mình theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu quy trình vận hành và quản trị hệ thống cấp, quản lý chứng minh nhân dân mẫu mới 12 số cho công dân trong toàn tỉnh

Thái Thanh