6 tháng qua, Tổng cục HC-KT đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực, kịp thời đảm bảo phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ đáp ứng tốt các yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất của hoạt động công tác Công an. Công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từng bước được nâng cao, đảm bảo các yêu cầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ...

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho CBCS thuộc Tổng cục HC-KT có thành tích xuất sắc.

Đã tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng, hoàn thành nhiều công trình chào mừng 70 năm Ngày truyền thống CAND; các lĩnh vực công nghiệp an ninh, nghiên cứu sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, y tế, thông tin liên lạc, phát triển nhà ở… đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hợp tác quốc tế luôn được chú trọng, góp phần nâng cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn Tổng cục.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và gợi ý 10 mặt công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Trong đó, đồng chí Thứ trưởng nêu rõ: Tổng cục HC-KT cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về HC-KT gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu, tính toán lại việc tập trung, phân cấp, ủy quyền đối với năng lực của từng chủ đầu tư, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, khoa học, chống lãng phí, tiêu cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát các cấp. Đồng thời, quản lý tốt xây dựng cơ bản, doanh trại và nhà ở, đầu tư dứt điểm, không tràn lan; tăng cường nắm, dự báo sát, đúng tình hình để chủ động trong việc đề xuất trang bị và trang cấp; làm tốt công tác thống nhất quản lý trang bị, quản lý công sản; rà soát, xây dựng các hành lang pháp lý liên quan đến quản lý công nghiệp an ninh, doanh nghiệp; nghiên cứu, tiếp cận công nghệ mới trong sản xuất phục vụ công tác nghiệp vụ, chiến đấu; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong lĩnh vực HC-KT, góp phần cùng toàn lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015.

Trần Xuân