Phòng CSGT Quảng Bình đề ra khẩu hiệu hành động “Ba công khai, ba chống”, đó là công khai các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm TTATGT, công khai lỗi vi phạm của người bị kiểm tra về ATGT, công khai hình thức xử lý của CSGT đối với người vi phạm và những người đi trên phương tiện được biết.

Đồng thời chống vi phạm quy trình, chế độ công tác, chống nhũng nhiễu, tiêu cực trong các hoạt động bảo đảm TTATGT, chống tư tưởng thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác.

CSGT Quảng Bình đã cử cán bộ, chiến sĩ về các cơ quan, đơn vị, trường học phổ biến luật lệ an toàn giao thông cho hơn 6.000 giáo viên bộ môn giáo dục công dân và tổng phụ trách, nói chuyện về trật tự ATGT cho hàng chục ngàn học sinh và nhân dân.

CSGT Quảng Bình là đơn vị Công an đi đầu trong cả nước về việc thực hiện ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về ATGT đến tận từng địa bàn cơ quan, phường, xã, thôn xóm, khu dân cư và từng hộ gia đình

Sông Lam