Chủ trì Hội nghị đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Hải Phó Tư lệnh - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ và Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng Bùi Quảng Bạ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an. Nhằm quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản và giải pháp chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Từ đó, có nhận thức mới về những lĩnh vực và địa bàn trọng điểm cần tập trung bảo vệ để bố trí lực lượng, tập trung đấu tranh. Đồng thời, các cấp ủy Đảng trực thuộc trong toàn Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ xây dựng Chương trình hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả, xác định rõ các công việc cụ thể của đơn vị mình, các giải pháp thực hiện, phù hợp với chức năng nhiệm vụ công tác, chiến đấu của Bộ Tư lệnh CSCĐ.

 

Nguyễn Hằng