Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND nắm được vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt – Nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế ngày nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, GS-TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học lịch sử Việt Nam đề cập đến vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử dân tộc; trong đó, nhấn mạnh sự ra đời của Nhà nước Đại Cồ Việt thể hiện sức mạnh của ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình của nhân dân ta; khẳng định lịch sử Nhà nước Đại Cồ Việt là những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước. 


GS, TSKH Vũ Minh Giang nói chuyện về chuyên đề Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Đây là nhà nước đại diện cho lợi ích và sức mạnh cộng đồng, tượng trưng cho sự đoàn kết, tập hợp lực lượng vì mục đích độc lập, tự chủ và thống nhất. Nhà nước Đại Cồ Việt thời Đinh cũng tạo cơ sở ban đầu để các vương triều sau này bổ sung, củng cố và điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của đất nước trong quá trình hình thành và xác lập chế độ phong kiến loại hình phương Đông. Từ đây, đất nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bằng sức sống bền bỉ, năng động của mình, đã vươn lên mạnh mẽ, đủ sức chống chọi với mọi âm mưu, hành động xâm lược của thế lực bên ngoài, giữ vị trí quan trọng trong khu vực trước những biến động lớn đã từng xảy ra và còn tiếp diễn ở những thế kỷ sau này...

Vũ Linh