Và, cũng một cách tự nhiên, “thanh bảo kiếm” ấy, “cánh tay” ấy được nuôi dưỡng từ cội nguồn sức mạnh vô địch của Nhân dân, mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng: Bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ ta.

Trong lòng Tổ quốc, trải bao biến cố thăng trầm cùng cách mạng, 75 năm qua, lực lượng CAND luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng, của Nhân dân; cùng với QĐND Việt Nam là “hai cánh tay của Nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính …”, như sự biểu dương và tin tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người khai sinh và rèn luyện lực lượng CAND.

Trưởng thành cùng dân tộc, lớn lên trong lòng Nhân dân, cùng toàn thể hơn 96 triệu đồng bào giữ vững và góp phần làm vẻ vang Tổ quốc, CAND Việt Nam - “thanh bảo kiếm” ngày càng trở nên sắc bén, ngày càng trở nên tinh nhuệ, mạnh mẽ và vững chắc, đã không phụ lòng tin cậy của Đảng, của Chính phủ, sự trông đợi, kỳ vọng và ủy thác của Nhân dân.

Đất nước hội nhập và phát triển trong một thế giới phẳng và không phẳng. Thời cơ thường trực gắn chặt với nguy cơ, thách thức. Trong bối cảnh ấy, trên lộ trình đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới xã hội chủ nghĩa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế không chỉ về quy mô, tốc độ và cả chiều sâu, càng đòi hỏi Đảng ta và Nhân dân ta, trong đó lực lượng CAND một sự nỗ lực vượt bậc và toàn diện.

Lực lượng CAND ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

1- Xác định tầm nhìn chiến lược

Lực lượng CAND đã có những đóng góp to lớn và quan trọng vào thành tựu chung của đất nước qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; lúc này, hơn bao giờ hết, càng đòi hỏi lực lượng CAND về tầm nhìn chiến lược xa rộng và tinh tế; về sự trung thành và sáng tạo trong bảo vệ và thực thi những nguyên tắc; về sự nhạy bén, tỉnh táo, sâu sắc và toàn vẹn trong mỗi quyết sách; về tính nhân văn, linh hoạt và tinh tế trong mỗi bước đi… mà vấn đề cơ bản nhất, sinh tử nhất xuyên suốt và bao trùm mọi suy nghĩ và hành động của lực lượng là, giữ vững vô điều kiện nguyên tắc bất di bất dịch: Cùng toàn thể dân tộc bảo vệ bằng mọi giá vị thế độc lập của đất nước, sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và lợi ích vô giá của dân tộc, của đất nước và của Nhân dân ta, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, dù trong bất cứ điều kiện, tình huống nào, dưới ngọn cờ của Đảng.

Từ thực tiễn cho thấy, quyết tâm chính trị và hành động của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đang tạo ra sự thay đổi lớn khi kiến tạo bộ máy tổng thể từ Trung ương đến địa phương, giúp lực lượng ngày càng tập trung, thống nhất và mạnh mẽ trong thực thi trọng trách của mình...

Đó là “ngọn lửa thử vàng” về tầm nhìn chính trị và bản lĩnh nhân văn, về cốt cách và phương pháp hành động, về việc tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành… của lực lượng CAND. Không dung thứ bất cứ ai, bất cứ sự mơ hồ nào về chính trị, bất cứ một hành động nào làm tổn hại vị thế của đất nước, tư thế của dân tộc, quyền lực của Nhân dân, chỗ đứng và thanh danh của Đảng ta, Nhà nước ta, sức mạnh và an ninh của chế độ xã hội chủ nghĩa do Nhân dân Việt Nam là chủ và làm chủ, sức mạnh và uy tín của lực lượng. Đó là trí tuệ, là nhãn quan và cũng là liêm sỉ, là danh dự và dũng khí của CAND!

2- Khẳng định và phát huy vị thế và vai trò chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc

Với vị thế là “thanh bảo kiếm của Đảng”, “Công an và Quân đội là hai cánh tay của Nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của chuyên chính vô sản…”, trong bất cứ tình huống nào và ở bất cứ đâu, luôn xứng đáng là người chiến sĩ tiền phong, người cận vệ trung thành bảo vệ vô điều kiện Nhân dân, góp phần bảo vệ nền độc lập tự do của đất nước, bảo vệ sinh mệnh của Đảng và bảo vệ vững chắc chế độ, vì tự do và hạnh phúc của Nhân dân. Đó là sứ mệnh cao cả bất biến của lực lượng chúng ta.

Với tầm nhìn chiến lược, lực lượng CAND luôn chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước kịp thời ban hành các quyết sách quan trọng, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; không mơ hồ hay dao động trước bất cứ luận điệu, thủ đoạn nào đòi phi chính trị hóa các lực lượng vũ trang, không sợ hãi hay thúc thủ trước mọi sự chi phối của bất kỳ ai hay bất cứ sức ép đến dù từ bất cứ phía nào. Để hoàn thành tốt trọng trách đó, không ai khác, lực lượng CAND cùng với QĐND Việt Nam lĩnh ấn tiên phong trước Nhân dân, trước Đảng! Đó là tư thế vững chãi, là thần thái anh hùng kết tinh trong đó sứ mệnh cao cả của lực lượng; là dũng khí và danh dự của CAND!

3- Giải quyết đúng đắn và hài hòa các lợi ích mang tầm chiến lược

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt mạnh được yếu thua, thậm chí mất còn giữa các quốc gia dân tộc trên quy mô toàn cầu hiện nay, vấn đề muôn thuở và cũng là sinh tử lúc này, rằng lợi ích của dân tộc Việt Nam ta, của đất nước Việt Nam và của Nhân dân ta là vô giá và tối thượng! “Thanh bảo kiếm của Đảng”, “cánh tay của Nhân dân, của Đảng, của Chính phủ…” phải lĩnh nhiệm trước hết về mình trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề là, bảo vệ vô điều kiện lợi ích thiêng liêng của dân tộc, lợi ích chân chính của Nhân dân như bảo vật cao quý nhất trong những bảo vật quốc gia bất khả xâm phạm!

Đó chính là ngọn nguồn lợi ích chân chính của lực lượng CAND, kể từ khi ra đời tới hôm nay và cả mai sau, là thước đo đức hy sinh, là tư chất nhân văn cao cả truyền đời dân tộc mà lực lượng CAND đã, đang và cần gìn giữ, phát huy!

4- Đổi mới, xây dựng và phát triển lực lượng chiến lược ngang tầm trọng trách

Chưa khi nào như bây giờ, lực lượng CAND vinh dự được Bộ Chính trị trao trọng trách đi tiên phong trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại lực lượng, xứng đáng với vị thế và trọng trách được Đảng giao phó, Nhân dân tin cậy; trước hết xây dựng, giữ vững thế trận an ninh quốc gia vững chắc và chăm lo thế trận lòng dân và phối hợp với các lực lượng vũ trang làm nòng cột, làm riềng mối trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vinh dự và trọng trách này kết tinh trong Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018, của Bộ Chính trị khóa XII, về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, với Đề án số 106.

Mục tiêu kiện toàn tổ chức bộ máy giữ nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện đối với CAND, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, giảm tầng nấc trung gian; xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy; kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương với cơ cấu, số lượng hợp lý; thống nhất thực hiện chế độ thủ trưởng đơn vị đồng thời là Bí thư cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các mặt công tác Công an.

Từ thực tiễn cho thấy, quyết tâm chính trị và hành động của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đang tạo ra sự thay đổi lớn khi kiến tạo bộ máy tổng thể từ Trung ương đến địa phương, giúp lực lượng ngày càng tập trung, thống nhất và mạnh mẽ trong thực thi trọng trách của mình; qua đó, tiếp tục nâng cao vị thế, sức mạnh và uy tín và củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với CAND.

Tất cả nhằm định vị chiến lược mới và kiến tạo sức mạnh mới của lực lượng CAND tương xứng với vị thế, vai trò và trách nhiệm lịch sử được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó: Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống 75 năm qua, từ yêu cầu của cách mạng, gánh vác vẻ vang sứ mệnh được giao phó, với dũng khí mới, không ngừng xây dựng, tôi luyện lực lượng CAND Việt Nam trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, dưới ngọn cờ của Đảng, xứng đáng với 51 chữ vàng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề ngày 11-3-1948 dành tặng lực lượng CAND:

“Đối với tự mình,

phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự,

phải thân ái, giúp đỡ.

Đối với Chính phủ,

phải tuyệt đối trung thành.

Đối với Nhân dân,

phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết,

khôn khéo”(1).

26-7-2020

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.498-499.

Nhị Lê