Với Hà Nội, bản báo cáo đánh giá sự đặc trưng của cư dân đô thị trong khu vực phố cổ là quá trình củng cố các giá trị cộng đồng truyền thống và duy trì mối quan hệ láng giềng ngay trong đô thị.

Điều đó thể hiện qua sự tồn tại của những phố nghề, những phường hội. Các thành viên chung sống trong một ngôi nhà lớn và chia sẻ với nhau mọi mặt đời sống. Lối sống cộng đồng dựa trên mối quan hệ láng giếng và uy tín được UNESCO coi như một di sản văn hoá phi vật thể của phố cổ Hà Nội.

Trong khi đó, Hội An là trường hợp điển hình trong việc tái đầu tư từ nguồn thu kinh tế để hỗ trợ bảo tồn di sản.

Từ năm 1997-2007, Hội An đã huy động từ nhiều nguồn được 5,9 triệu USD đầu tư sửa chữa 168 di tích nhà nước quản lý, ngoài ra còn hỗ trợ sữa chữa bảo tồn cho hơn 1.000 ngôi nhà cổ của người dân địa phương.

C.V.