Trưng bày chuyên đề là hoạt động do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), chào mừng Đại hội đại biểu các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Dịp này, Ban tổ chức giới thiệu đến công chúng những dấu mốc quan trọng và các thành tựu vẻ vang của đất nước đã đạt được qua các gia đoạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó khẳng định vai trò, uy tín, năng lực và sức chiến đấu của Đảng trên con đường cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Ban tổ chức cắt băng khai mạc

Với hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật độc bản, quý hiếm, triển lãm chia thành 4 nội dung chính. Phần thứ nhất chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Đất nước ta trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

 Phần hai chủ đề “Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 - 1975)” giới thiệu đến công chúng nhiều tư liệu, hiện vật về giai đoạn vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, những đối sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đã từng bước đưa nước ta ra khỏi vòng hiểm nguy, giữ vững quyền tự do, độc lập, lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thắng lợi, thống nhất đất nước. 

Các đại biểu tham quan triển lãm 

Phần thứ ba chủ đề “Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (từ năm 1975 đến nay)” trưng bày các tư liệu, hiện vật về những đối sách, đường lối lãnh đạo của Đảng sau khi thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới toàn diện đất nước... 

Phần thứ tư có chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh” đã giới thiệu đến công chúng về công tác xây dựng Đảng, được thể hiện qua các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương và chính sách của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương.

Trưng bày chuyên đề diễn ra đến hết ngày 31-3.


N.Hoa