Hội thảo về vai trò của quyền tác giả đối với sự phát triển văn hóa và kinh tế do Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thực hiện, có sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất rằng bảo hộ bản quyền tác giả, quyền liên quan đã, đang là điều kiện bắt buộc trong hội nhập kinh tế quốc tế và giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa của mỗi quốc gia, thúc đẩy sự sáng tạo tác phẩm có giá trị phục vụ công chúng. Hầu hết các quốc gia, dưới những cách thức khác nhau, cấp độ khác nhau đều xây dựng, ban hành các chính sách, chiến lược mang tính quốc gia thực hiện các cam kết quốc tế về bản quyền tác giả.

Hội thảo quốc gia về vai trò của quyền tác giả với phát triển văn hóa, kinh tế ngày 13/12

Bản quyền cũng không chỉ được khai thác qua các cách thức truyền thống, dưới dạng hữu hình như như băng đĩa…mà mở rộng và phổ biến nhanh, rộng qua internet. Bảo vệ quyền tác giả trong thời đại số đang đặt ra nhiều thách thức không chỉ riêng đối Việt Nam. 

Cũng tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận khá nhiều các vấn đề pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn về bảo hộ quyền tác giả, trong đó có sự phát triển của luật pháp quốc tế, của Việt Nam về quyền tác giả, quyền liên quan, vai trò của quyền tác giả đối với sự phát triển công nghiệp sáng tạo, những thách thức đặt ra với hệ thống quyền tác giả trong thời đại số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi quyền tác giả trong môi trường số… 

N.Hoa