Tham dự Hội thảo có đại diện Ban quản lý các khu di tích tại Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ An và đông đảo các nhà nghiên cứu, khoa học.

Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết: Sự kiện cách đây đúng 77 năm, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam là một sự kiện lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Thời kỳ chuẩn bị về mọi mặt, tiến tới phát động cao trào Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Hội thảo đã nhận được 49 báo cáo khoa học, bài tham luận cùng nhiều ý kiến, lời kể của các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Từ nhiều góc độ và cách tiếp cận khác nhau, các tham luận đi sâu phân tích, làm rõ hơn những hoạt động và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng và Cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đầu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Nội dung chủ yếu tập trung làm rõ các vấn đề lớn như: Tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc lựa chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng cơ quan đầu não của Trung ương Đảng, căn cứ địa cách mạng đầu tiên của cả nước; vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc chuẩn bị và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII, quyết định thay đổi đường lối chiến lược cách mạng của Đảng và thành lập Mặt trận Việt Minh; chỉ đạo công tác vận động xây dựng lực lượng quần chúng cách mạng, nhân tố quan trọng góp phần giành thắng lợi cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; tư tưởng và thực tiễn chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, coi công tác cán bộ là gốc của mọi công việc; tư tưởng chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, tích cực chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền; chỉ đạo công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đưa chủ trương đường lối của Đảng đến với phong trào cách mạng; chỉ đạo xây dựng và kiện toàn hệ thống cơ sở Đảng...

Hội thảo là dịp để ôn lại, khẳng định vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự phát triển và thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời góp phần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo TTXVN