Triển lãm diễn ra từ ngày 18 đến 24/1 tại số 2 Hoa Lư, Hà Nội, bao gồm nhiều nội dung.  Trong đó, triển lãm ảnh và tư liệu giới thiệu tới công chúng quá trình ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ khi đất nước thống nhất cho đến hôm nay. Rất nhiều hình ảnh, tư liệu quý về các kỳ Đại hội của Đảng cũng được trưng bày, giới thiệu tới công chúng tại triển lãm này.

Khu trưng bày “Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” giới thiệu hàng trăm hình ảnh về xây dựng Quân đội, Công an chính quy hiện đại. Các hình ảnh lực lượng vũ trang bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia; đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị xã hội của đất nước.

Ngoài ra, khu trưng bày còn có nhiều hình ảnh về lực lượng Quân đội, Công an tham gia vào hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc, huấn luyện, diễn tập chung về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn…

 Khu trưng bày “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh” giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, hiện vật khẳng định niềm tin sắt son của thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ. Khu trưng bày “Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam” giới thiệu gần 200 ấn phẩm có nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Khu trưng bày tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trưng bày gần 60 tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội được sáng tác trong thời gian gần đây. Ngoài ra, trong suốt những ngày diễn ra triển lãm, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam còn có nhiều chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do nhiều đơn vị, tổ chức thực hiện phục vụ công chúng.

N.Hoa