Theo đó, tiêu chí xét chọn là các tác phẩm có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới… 

Thời gian nhận tác phẩm gồm 2 đợt, đợt 1 từ nay hết ngày 31-10-2017; đợt 2 đến hết ngày 31-10-2019. 

Về giải thưởng, Hội đồng Sơ khảo của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ chọn 1 giải A; từ 2 đến 3 giải B; từ 1 đến 5 giải C và một số giải Khuyến khích để gửi lên Hội đồng cấp trên thẩm định xem xét, lựa chọn trao giải.

CV