Đồng thời hoàn tất trùng tu và đưa vào sử dụng một số điểm di tích như lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, Điện Chiêu Kính để phục vụ du khách tham quan.

Được biết, năm 2015, Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã thực hiện tu bổ các di tích xuống cấp với kinh phí 163 tỷ đồng; Di sản Huế đã thu hút 2,3 triệu lượt khách tham quan, đạt doanh thu bán vé gần 208 tỷ đồng.

A. Khoa