Theo nội dung văn bản 1986/TTg-KGVX,  Học viện Múa Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Học viện được thành lập trên cơ sở của trường Cao đẳng Múa Việt Nam. 

Múa Việt Nam sẽ có học viện đào tạo riêng

Việc thành lập học viện gắn với tự cân đối, điều chỉnh đội ngũ trong biên chế được giao của trường, sử dụng hiệu quả kinh phí và cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm chất lượng đào tạo ở trình độ đại học. 

Đề án thành lập học viện sẽ do Bộ Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

N.Hoa