Năm 2017, hoạt động bảo vệ bản quyền tác giả sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn với rất nhiều hoạt động quy mô lớn. Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2017, định hướng đến năm 2025” sẽ được hoàn thiện, trình Thủ tướng phê duyệt vào quý 1.

Ngoài ra, đề án “Nâng cao nhận thức và ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan trong toàn xã hội giai đoạn 2017 - 2020” chính thức được triển khai.

Cùng với việc hoàn thiện pháp luật và tổ chức phổ biến giáo dục, tuyên truyền pháp luật, Cục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan Công an, Hải quan, Tòa án trong xử lý các vụ việc khiếu nại tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức các đoàn công tác, tiến hành khảo sát tình hình quản lý, thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại một số địa phương... 

N.H