Bộ Quy tắc quy định những hành vi phổ biến cần thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng gồm: Yêu cầu tác phong, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự nơi công cộng; tôn trọng sự riêng tư và quyền lợi của người khác; giữ gìn môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; hiểu biết văn hóa, tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, tập quán địa phương.

Những quy tắc ứng xử chung gồm: Chấp hành chính sách, pháp luật của Việt Nam; tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục tâp quán địa phương; tuân thủ các quy định, các bảng chỉ dẫn và biển cảnh báo và biển cấm tại từng điểm tham quan và nơi công cộng; có ý thức giữ gìn, bảo vệ các di tích văn hóa và các công trình kiến trúc lịch sử; có ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự; có ý thức, trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự; có đạo đức nghề nghiệp.

Đ.H.