Có chủ đề “Thăng hoa”, triển lãm  giới thiệu đến công chúng 3 phong cách sáng tác của họa sĩ: hiện thực, bán trừu tượng và trừu tượng.

Họa sĩ Trần Chắt bên tác phẩm của ông.

Tác phẩm "Lục thủy ngày tân xuân".

Họa sĩ Trần Chắt được truyền thụ kiến thức, kĩ năng từ bậc thầy khóa kháng chiến như Lưu Công Nhân, Lê Văn Xương, Trọng Kiệm và hoạt động nghệ thuật giữa môi trường đầy tài năng của các bậc thầy hội họa Đông Dương đương thời. Ông đã tận dụng những tinh hoa được truyền thụ và phát triển thêm tài năng của mình, được biết đến với sở trường thuần thục về giấy Dó và tranh sơn mài.


N.H