1. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ vừa mới ban hành đã gặp phải sự chống phá, công kích, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chúng ra sức xuyên tạc, cố tình lái dư luận hiểu sai bản chất thực sự của Nghị quyết.

Chúng cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ là theo kiểu “giật gấu vá vai”, rằng chưa đi vào “nguyên nhân gốc” của tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, rằng Đảng sẽ phải đổ vỡ, tan rã...

Gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả bước đầu. Điều quan trọng là, tuy còn có những hạn chế nhưng kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã góp phần thúc đẩy đất nước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào quyết tâm chính trị của Đảng trong khắc phục, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Tại Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII), Đảng ta đã tiếp tục nhấn mạnh phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Coi đó là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Cái mới của lần này là những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được Trung ương thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống, toàn diện.

Khẳng định rõ hơn nguy cơ của vấn đề: tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” làm “giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ”.

Trung ương nhấn mạnh quan điểm “Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

2. Cách đặt vấn đề và quyết tâm như vậy là rất bài bản, thuận ý Đảng, hợp lòng dân, thể hiện quyết tâm chính trị cao, trọng trách lớn lao của Đảng trước nhân dân và vận mệnh của đất nước, của chế độ. Có hạn chế, khuyết điểm và yếu kém thì nói lên hạn chế, khuyết điểm và yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, xác định quan điểm, cách thức khắc phục, đó thực sự là Đảng cách mạng, thực sự cầu thị, cầu tiến bộ.

Đảng luôn thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sự dũng cảm đó nhất định sẽ làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Điều đó tuyệt nhiên không thể là kiểu “giật gấu vá vai” như một số kẻ đã cố tình xuyên tạc. 

3. Những kẻ chống phá đưa ra quan điểm rằng, Nghị quyết chưa đi vào “nguyên nhân gốc” của tình trạng, rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là “nguyên nhân gốc” của mọi vấn đề...  Mưu đồ thực sự của chúng đã quá rõ ràng, vẫn là xuyên tạc, công kích nhằm phủ định, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội. Các thế lực thù địch đã và vẫn luôn luôn lợi dụng mọi điều kiện, mọi tình huống có thể để chống phá Đảng ta.

Từ đại hội Đảng đến các hội nghị Trung ương; từ những việc làm lớn của Đảng đến những hoạt động và cả đời sống cá nhân của lãnh tụ, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cán bộ, đảng viên; từ những việc trong nội bộ Đảng đến các quan hệ xã hội và quan hệ quốc tế, các vấn đề trên các lĩnh vực của đời sống xã hội…, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, phản động ra sức lợi dụng, triệt để khai thác để công kích, xuyên tạc.

Những kẻ cho rằng, Nghị quyết chưa đi vào “nguyên nhân gốc” của tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, hãy đọc lại cho kỹ Nghị quyết, hãy thật thấu quyết tâm chính trị mà Đảng thể hiện trong nghị quyết và cả trong thực tiễn triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra các nguyên nhân và nêu rõ: “có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu”.

Nghị quyết xác định rõ: “Nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên trước hết là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện”. Chính sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động bằng việc đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình" cũng là một nguyên nhân rất quan trọng của tình trạng trên.

Chiêu trò chống phá, đả kích, xuyên tạc của các thế lực thù địch qua những hành động như vậy đã lộ rõ bản chất, điều quan trọng là người dân cần tỉnh táo, nhận rõ phải trái, đúng sai, không nhận thức, hành động sai lệch theo ý đồ của chúng.

PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng