Theo kết quả thanh tra, Đạt đã chiếm đoạt tiền tạm ứng khám chữa bệnh của bệnh nhân với số tiền 647 triệu đồng. 

Từ tháng 3/2017 đến tháng 10/2019, Đạt phát hiện sơ hở trong hệ thống phần mềm quản lý phần thu tiền tạm ứng của bệnh nhân. 

Nhân viên kế toán thu tiền được giữ số tiền thu và tự quản lý số tiền đó. Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền thu tạm ứng của bệnh nhân. Mỗi ca trực, Đạt lấy 2 đến 7 triệu đồng, mỗi tháng thực hiện khoảng 4 đến 5 lần. Bình quân một tháng, Đạt lấy khoảng 20 triệu đồng. 

Tháng 10/2019, do bệnh nhân mất phiếu tạm ứng và gia đình yêu cầu bệnh viện phải trả lại số tiền tạm ứng. Bệnh viện yêu cầu kiểm tra lại phiếu thu nhưng một số phiếu đã bị Đạt hủy. 

Bệnh viện thành lập Tổ thanh tra, phát hiện số tiền trên hệ thống phần mềm và số tiền thực tế không khớp.

 Đạt bị cáo buộc chiếm đoạt 647 triệu đồng. Sau đó, Đạt đã khắc phục 202 triệu đồng còn lại chiếm đoạt hơn 444 triệu đồng.

Văn Vĩnh