Xây dựng nhuận bút, thù lao tác giả

10:16 16/08/2009
Theo Thông báo số 249/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng nguyên tắc xác định tiền nhuận bút, thù lao làm cơ sở cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan và người sử dụng tác phẩm thỏa thuận khi có sử dụng tác phẩm trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích chính đáng, hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả với lợi ích công cộng trong việc phổ biến các tác phẩm góp phần thiết thực vào việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương soạn thảo trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng quy định rõ cơ chế bảo hộ, nhất là tiền nhuận bút, thù lao trả cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhạc sĩ Việt Nam làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam rà soát điều lệ, hoạt động của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam để bảo đảm Trung tâm hoạt động công khai, có hiệu quả

T.T.X.