Nhờ anh tìm mẹ

13:20 12/08/2021

Hoa Mai

Một chiều Thành Cổ mưa rây
Em về thắp nén nhang thay mẹ mình.

Khói hương trên mộ chùng chình
Phải anh thức dậy để mình gặp nhau

Mẹ chờ anh đã quá lâu
Nay sương cùng gió làm đau mẹ rồi

Cạn mòn sức, mẹ buông xuôi
Một mắt mẹ nhắm dặn rồi tìm anh...

Giữa muôn vạn nấm cỏ xanh
Xin anh báo mộng xưng danh mộ nào?

Cỏ xanh, xanh đến cồn cào
Nghĩa trang anh ở bạn bao nhiêu miền.

Biết rằng đồng đội đã quen
Sum vầy quấn túm như liền tay chân

Đáy dòng Thạch Hãn tần ngần
Thương linh hồn mẹ đang lần tìm anh.

Chuông Thành Cổ gió lanh canh
Dù đây, anh hãy hiển linh em mời...

Tên anh cha mẹ đặt rồi
Mà sao toàn mộ là người vô danh.

Thắp nhang em cậy nhờ anh
Hãy tìm đón mẹ thăm anh một lần.

Hoa Mai