#Chủ tịch danh dự Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số