#3 triệu bản

Tạp chí Charlie Hebdo in 3 triệu bản
15:16 13/01/2015
Đúng như lời tuyên bố, bìa tạp chí Charlie Hebdo tuần nay in hình “Tiên tri Muhammad” đang cầm một bảng hiệu có dòng chữ “tôi là Charlie” và dòng chữ bên dưới “tất cả sẽ được tha thứ”.