#bộ từ khoá

Xây dựng bộ từ khoá nhằm xác lập cá tính H’Mông
12:35 27/02/2015
Nghiên cứu và phân tích kho tàng văn chương truyền khẩu H’Mông - với vai trò là sự kiện xã hội tổng thể - đã giúp Nguyễn Mạnh Tiến, cán bộ Viện Văn học phát hiện và xây dựng bộ từ khoá (key words) nhằm xác lập cá tính H’Mông…