#cộng điểm ưu tiên

Bổ sung nhiều điểm mới trong Quy chế thi THPT Quốc gia 2016
10:48 24/02/2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia 2016 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26-2-2015 của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT. Trong dự thảo sửa đổi, Bộ GD&ĐT đã bổ sung nhiều điểm về quy định cụm thi, quản lý và sử dụng dữ liệu, giám sát thi, làm tròn điểm và cộng điểm ưu tiên đối với học nghề.