#Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Ký ức Đại thắng mùa Xuân 1975
08:59 20/04/2015
Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng. Không khí cơ quan Bộ Tổng tư lệnh sôi nổi hẳn lên. Mọi người rất vui mừng thấy cuộc tiến công chiến lược phát triển nhanh hơn dự kiến.