#Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn dân quốc tại Việt Nam