#xịt sơn lên ôtô

Những câu chuyện trên facebook
15:51 30/06/2016
Có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ (share) trên facebook hàng ngày, có rất nhiều câu chuyện được post trên facebook hằng ngày. Và không hiếm chuyện được post, được chia sẻ khiến người tiếp cận thông tin giật mình hoảng hốt.
Những câu chuyện trên Facebook
16:28 29/06/2016
Có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ (share) trên Facebook hằng ngày, có rất nhiều câu chuyện được post trên Facebook hằng ngày. Và không hiếm chuyện được post, được chia sẻ khiến người tiếp cận thông tin giật mình hoảng hốt.