#Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW

Thi đua phải thiết thực
19:44 23/12/2014
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, trong năm 2015, các phong trào thi đua phải thiết thực hướng đến Đại hội Đảng các cấp.