#cái nôi công an

Trưởng thành từ “nôi” tham mưu An ninh
09:22 15/06/2016
Cách đây 35 năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ký, ban hành Quyết định số 11/QĐ-BNV ngày 18-6-1981 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Tổng cục An ninh nhân dân gồm 12 đơn vị trực thuộc, trong đó có Cục Tham mưu An ninh.