#Giúp dân gom lúa tránh mưa và đảm bảo an toàn giao thông