#60 năm ngày truyền thống ngành điện lực Hải Phòng