#Luật tổ chức Quốc hội

Quy định đại biểu Quốc hội chỉ có một quốc tịch Việt Nam
08:53 29/10/2019
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội quy định lương của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại địa phương được ngân sách cấp tỉnh bảo đảm theo phân bổ dự toán của HĐND cấp tỉnh.