#Cổng thông tin doanh nghiệp

Quy định 6 nhóm ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh
18:13 26/11/2014
Sáng nay, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi). Điểm mới đáng chú ý nhất của Luật Đầu tư (sửa đổi) là sự thay đổi phương pháp tiếp cận khi làm luật, thay vì “chọn cho” (nghĩa là cái gì cho thì ghi trong luật), đã chuyển sang cách “chọn bỏ” (quy định những gì cấm, còn lại thì doanh nghiệp, nhà đầu tư được phép đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật).