Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thứ Năm, 03/11/2022, 12:18

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam) năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong CAND. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến từ hội trường lớn Bộ Công an đến hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các học viện, trường CAND, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Luật PBGDPL và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong CAND. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác này.

Qua 10 năm triển khai thi hành Luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật trong CAND, chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự được nâng lên rõ rệt và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng, thường niên, có sức lan tỏa trong lực lượng CAND; là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND nhìn nhận về trách nhiệm của mình trong học tập, tìm hiểu, thực thi Hiến pháp, pháp luật, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật; xây dựng, bồi đắp niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử, ý thức bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, tinh thần, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc buổi lễ. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an đơn vị, địa phương đạt được trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; đồng thời, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn đến các ban, bộ, ngành trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan báo chí, truyền thông đã luôn đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng CAND trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật và triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an đơn vị, địa phương quán triệt, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cấp ủy, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, ổn định; bám sát, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện pháp luật về an ninh, trật tự. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường phối hợp, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, chính quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 08/CT-BCA ngày 15/8/2022 của Bộ Công an về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng CAND.

Chú trọng hơn nữa đến việc tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự nhằm thống nhất nhận thức trong cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tận dụng các tiện ích của mạng xã hội, viễn thông trong công tác PBGDPL.

Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam -0
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ. 

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức triển khai thực hiện và công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong CAND. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật nói chung, pháp luật về an ninh, trật tự nói riêng. Đẩy mạnh kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật trong CAND.

Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy pháp chế CAND; bảo đảm hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế CAND vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về pháp luật, ngoại ngữ; có năng lực nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo để kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự.

Có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng để động viên, khuyến khích, phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ pháp chế CAND, đồng thời có biện pháp khuyến khích, thu hút nhân tài ở trong và ngoài ngành Công an về công tác tại các đơn vị, bộ phận làm công tác pháp chế trong CAND. Quan tâm bảo đảm kinh phí, đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành công việc thường xuyên, liên tục, lâu dài, là trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương và của từng cán bộ, chiến sĩ CAND.

Cần tiếp tục nâng cao nhận thức, tư tưởng, xác định việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam là một bộ phận của công tác chính trị - tư tưởng, nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Bảo đảm việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm có tính định hướng với mục tiêu, chủ đề phù hợp, sát thực với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội lớn, các sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trong CAND; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham luận về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật và tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trong CAND.

Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam -0
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đánh giá, qua báo cáo triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trong CAND, đặc biệt là bài phát biểu của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm cho thấy, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành phát luật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, coi trọng.

Lực lượng CAND đã tích cực, nghiêm túc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều nội dung phù hợp, hình thức phong phú, không chỉ được tổ chức trong tuần lễ, tháng cao điểm mà được triển khai thường xuyên gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị CAND, bám sát điều kiện thực tiễn, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng, thi hành bảo vệ pháp luật và đạt được những kết quả quan trọng.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Phòng Tổng hợp, Cục Truyền thông CAND vinh dự được nhận Bằng khen. 

Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại buổi lễ. 

Phát biểu bế mạc buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND lĩnh hội, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Bộ trưởng tại buổi lễ, để cụ thể hóa thành hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Hương
.
.