Sẽ sáp nhập, giải thể các trường đại học hoạt động không hiệu quả

16:56 30/10/2017
Theo Nghị quyết số 19, Trung ương Đảng yêu cầu sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo hoạt động không hiệu quả, không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học. 

Theo Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, Trung ương Đảng yêu cầu sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo hoạt động không hiệu quả, không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học. 

Nhà nước tập trung đầu tư chiều sâu, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các trường đại học công lập ở một số lĩnh vực mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Các trường trong Quân đội, Công an chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng vũ trang. Hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng sẽ được hệ thống lại theo hướng mở và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. 

Nhà nước chỉ tập trung đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao và cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các nhóm đối tượng đặc thù phù hợp với khả năng đầu tư của nhà nước và khả năng huy động nguồn lực của xã hội; sẽ kiên quyết sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả.

H.Thanh