Cấm cán bộ, công chức BHXH nhận quà của người dân

11:26 27/07/2018
Mới đây, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã ký Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16-7-2018 thay thế Quyết định số 3733/QĐ-BHXH ngày 30-6-2008 ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là công chức, viên chức) làm việc trong các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội.

Theo đó, trong quá trình làm việc, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan BHXH không được nhận quà tặng của cá nhân, tổ chức,... có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc quản lý; không lợi dụng chức trách nhiệm vụ, vị trí công tác để gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, vụ lợi.

Công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan BHXH không được nhận quà tặng của cá nhân, tổ chức,...

Ngoài ra, trong quan hệ, giao dịch với cơ quan, tổ chức và người dân, cán bộ, công chức BHXH phải thực hiện theo quy định tại Điều 7 về Chuẩn mực xử sự trong quan hệ, giao dịch với cơ quan, tổ chức và người dân.

Điều 7. Chuẩn mực xử sự trong quan hệ, giao dịch với cơ quan, tổ chức và người dân.

1. Nhiệt tình, trách nhiệm, liêm chính, chuyên nghiệp trong giải quyết công việc, đáp ứng kịp thời, đầy đủ quyền lợi chính đáng của cơ quan, tổ chức và người tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ngành; hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể những vướng mắc của chính sách, tạo sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan, của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và của người dân.

3. Lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đồng thời, kịp thời phát hiện, từ chối giải quyết và báo cáo xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi chính sách.

4. Không làm hư hỏng, thất lạc, sai lệch, lộ lọt hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi được giao nhiệm vụ giải quyết.

5. Không lợi dụng chức trách nhiệm vụ, vị trí công tác để gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, vụ lợi.

6. Không nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

V.Cường