Đổi mới, nâng cao chất lượng tư vấn cho Trung ương về lý luận chính trị

07:50 10/01/2016
Sáng 9-1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 tổng kết hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2011-2015, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016- 2010 và trao Huân chương tặng một số đồng chí thành viên Hội đồng.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Kỳ họp. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Nhiệm kỳ qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Một trong những điểm nổi bật của Hội đồng trong nhiệm kỳ này là tăng cường khảo sát, tổng kết thực tiễn, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, từ đó tổng hợp, chắt lọc để kịp thời xây dựng nhiều báo cáo tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết, kết luận quan trọng.

Hội đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới; tập trung chỉ đạo, triển khai tốt Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015 cung cấp các luận cứ phục vụ trực tiếp xây dựng Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới và soạn thảo các dự thảo văn kiện Đại hội XII. Hội đồng Lý luận Trung ương đã đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực lý luận chính trị. Hội đồng xây dựng và tổ chức báo cáo chuyên đề trong Chương trình nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI...

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn của Hội đồng Lý Luận Trung ương là một yêu cầu khách quan, cần thiết. Sau Đại hội XII, Bộ Chính trị sẽ có chủ trương về hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương trong nhiệm kỳ tới.

Căn cứ vào nhiệm vụ công tác nghiên cứu lý luận nêu trong văn kiện Đại hội XII, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị trong nhiệm kỳ khóa XII sắp tới, Hội đồng tập trung triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới mô hình Hội đồng Lý luận Trung ương" sau khi có kết luận của Bộ Chính trị khóa XII. Bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII, Hội đồng chủ động tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc ban hành các nghị quyết, kết luận cụ thể hóa văn kiện Đại hội XII và chuẩn bị soạn thảo các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Hội đồng quản lý, tổ chức thực hiện tốt Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020; tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả việc nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối quan điểm của Đảng... Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Nội dung quan trọng của Kỳ họp là cơ sở để Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai nhiệm vụ ngay trong quý I/ 2016. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thiện mô hình, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Hương Thuỷ