Tỉnh Tây Ninh sẽ giảm nhiều đầu mối và biên chế

07:35 29/10/2018
Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10- 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) giai đoạn 2018-2021.


Đối với các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, dự kiến sau khi thực hiện sắp xếp sẽ giảm từ 80 đầu mối xuống còn 57 đầu mối trực thuộc (tỷ lệ giảm 28,75%); số lượng lãnh đạo cơ quan giảm 2 cấp trưởng (Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thời là Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh) và giảm 4 cấp phó.

Về số lượng lãnh đạo cấp phòng, sẽ giảm 18 trưởng phòng và 22 phó trưởng phòng và tương đương. Văn phòng Tỉnh ủy sẽ giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng. Các phòng sẽ phục vụ chung cho các cơ quan khối Đảng. 

Trước mắt, chuyển giao bộ phận tài chính (kế toán, thủ quỹ) và lái xe của các cơ quan giúp việc như: Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung; giải thể Ban Bảo vệ sức khỏe Tỉnh ủy và sáp nhập Đảng ủy khối cơ quan tỉnh và Đảng ủy doanh nghiệp tỉnh, thành một đơn vị.

Đối với các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, dự kiến sau khi sắp xếp sẽ giảm 35 phòng (còn 92 phòng), giảm 10/17 chi cục và tương đương (tỷ lệ giảm 31,25%); giảm 71 đơn vị sự nghiệp công lập (còn 670 đơn vị). 

Cụ thể, cấp tỉnh giảm 26 phòng chuyên môn, 10 chi cục, 17 đơn vị sự nghiệp công lập, cấp huyện giảm 9 phòng chuyên môn (giải thể 9 phòng y tế) và 54 đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đề án sắp xếp kể trên sẽ được thực hiện hoàn thành từ nay đến cuối năm 2019.

Lê Đức Hoảnh