Tiếp tục giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc để bầu Chủ tịch nước

17:17 24/07/2021
Chiều 24/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quốc hội sau đó thảo luận tại Đoàn về nội dung này. Theo chương trình kỳ họp vừa mới được Quốc hội sửa đổi, sáng thứ hai, 26/7, UBTVQH sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ theo quy định. Nội dung này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp đồng đồng bào cử tri và Nhân dân cùng theo dõi.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê quán tỉnh Quảng Nam; Cử nhân Kinh tế; Lý luận chính trị cao cấp. Ủy viên Trung ương Đảng khoá X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV.

Ngày 7/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, đồng chí được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Ngày 26/7/2016, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị khóa XIII.  Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quỳnh Vinh