Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong giai đoạn mới

14:14 04/12/2019
Sáng 4-12, tại Hà Nội, sau 2 ngày làm việc tích cực, Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN) và Đại hội Thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014- 2019 đã bế mạc. 


Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đã đề ra.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, AHLLVTND, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN) khẳng định: Phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” và công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. 

Các phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội và cán bộ, hội viên CCB. Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng; chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCBVN trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào thi đua yêu nước “ CCB gương mẫu” lần thứ VI

Phát động phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội trong thời gian tiếp theo (giai đoạn 2019-2024), Chủ tịch Hội CCBVN, Thượng tướng Nguyễn Văn Được yêu cầu: Cán bộ, hội viên CCB cả nước cần tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn phong trào thi đua Ai mới công với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của BCH Trung ương Đảng khoa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho phong trào thi đua của Hội thực sự  trở thành hoạt động tự giác, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực, tạo đồng lực để các cấp Hội và mỗi cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...


Các đại biểu dự đại hội.

Bên cạnh đó, động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. 

Tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo để giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình CCB, cựu quân nhân và nhân dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, công tác của các cấp Hội, nhất là ở cơ sở; trong đó tập trung vào 2 khâu đột phá “Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội”; tích cực phát triển tổ chức Hội và hội viên, bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Toàn Hội phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức 6 chỉ tiêu chính mà Đại hội Hội CCBVN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 -2022) đã đề ra.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được đề nghị: “Sau Đại hội hôm nay, các cấp hội, các cụm thi đua và toàn thể cán bộ, hội viên CCBVN, căn cứ chủ đề của Đại hội, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn (2019-2024) và tình hình thực tiễn của mình để xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”.

Với tinh thần đó, tại phiên Bế mạc, Đại hội đã có Thư kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên CCB cả nước tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội CCBVN.

Nhân dịp này, 63 tập thể, 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019 đã được Trung ương Hội CCBVN tặng Bằng khen.

Tâm Minh