Những chính sách có hiệu lực trong tháng 1-2017

09:39 01/01/2017
Kể từ tháng 1-2017, những chính sách mới chính thức có hiệu lực bao gồm:


1. Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017.

2.  Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017.

3. Nghị định số 144/2016/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017.

4. Nghị định số 147/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24-9-2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017.

5. Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017.

6. Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, chính thức có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017.

7. Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017.

 8.  Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017.

9. Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.

10. Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017.

11. Thông tư số 229/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017.

12. Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017.

13. Nghị định số 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23-2-2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, có hiệu lực thi hành từ 10-1-2017.

14. Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 12-12-2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu Chiến binh, có hiệu lực thi hành từ 15-1-2017.

15. Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, có hiệu lực thi hành từ 15-1-2017.

Ban Bạn đọc