Sáng kiến của Hiu Hiu số 89

08:30 06/01/2015
Người thông minh là kẻ có thể che giấu hoàn hảo sự thông tuệ của mình.

Danh lợi gây ra lòng đố kỵ, lòng đố kỵ đem lại thù hằn, thù hằn thì sinh ra dối trá.

Một quyết định thật sự được đánh giá bởi hành động, nếu chưa hành động, có nghĩa là chưa thật sự có quyết định.

Cái thìa không thể nếm được vị của thức ăn, người ngu không thể hiểu được trí tuệ của người khôn.

Chúng ta không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ.