Tiếp tục cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết

09:05 18/06/2021
Bộ Công Thương cho biết, từ nay đến cuối năm Bộ sẽ tiếp tục rà soát và xây dựng lộ trình phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành cho giai đoạn 2021-2025; trong đó, bám sát vào các nguyên tắc lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.


Bộ sẽ thực hiện chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, không hợp lý trong các văn bản hiện hành. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Thông qua việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ Công Thương cũng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước và các cấp trong việc thực hiện cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Theo thống kê từ Bộ Công Thương, trước năm 2016, ngành có khoảng 1.216 điều kiện kinh doanh. Năm 2017, 2018, Bộ Công Thương đã cắt giảm, đơn giản hóa 675 điều kiện kinh doanh trên tổng số 1.216 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, chiếm tỷ lệ 55,5%. Năm 2019, 2020, có thêm 205 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được cắt giảm. Trong số các điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, nhiều điều kiện có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như điện, ôtô, xăng dầu, gas, an toàn thực phẩm. 
L.Hiệp