Thủ tục giải quyết chế độ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Thứ Năm, 11/07/2024, 13:17

Bộ Công an vừa ban hành Quyết định số 4768/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Quyết định nêu rõ thủ tục giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ mà chưa tham gia bảo hiểm y tế như sau:

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp cho UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện. Cách thức nộp hồ sơ gồm: Trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người được hỗ trợ chế độ bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương hoặc người đại diện hợp pháp (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 40/2024/NĐ-CP); bản sao hóa đơn thu tiền, giấy ra viện. Khi các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin có trong thành phần hồ sơ quy định tại khoản này thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục phải khai thác trực tuyến để giải quyết mà không được yêu cầu người đề nghị cung cấp hồ sơ giấy.

Thủ tục giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở bị tai nạn, bị chết -0
Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định chi trả kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi làm nhiệm vụ.   

UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ phải có trách nhiệm hướng dẫn ngay để hoàn thiện.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã tiếp nhận chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện để thẩm định. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì cơ quan thẩm định phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện báo cáo hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định chi trả kinh phí, UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương. Nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã do Công an huyện thực hiện chi trả. Việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận tại cơ quan chi trả.

Nguyễn Hương
.
.