Tăng cường bảo vệ các mục tiêu trọng yếu

18:58 19/07/2016
Sáng 19/7/2016, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu trọng yếu của Đảng và Nhà nước".

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trình bày tóm tắt nội dung Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu trọng yếu của Đảng và Nhà nước" được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2025.

Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu trọng yếu của Đảng và Nhà nước" là một phần trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Mục tiêu của Đề án nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ công tác cảnh vệ trước mắt và lâu dài. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác cảnh vệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế….

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận những cố gắng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động xây dựng Đề án thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ để quán triệt và thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; khẳng định, việc xây dựng đề án "Bảo vệ lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu trọng yếu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước" là hết sức cấp thiết và là đòi hỏi tất yếu, khách quan trong thời điểm hiện nay.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh việc xây dựng Đề án phải đáp ứng được yêu cầu về tổ chức bộ máy chặt chẽ, khoa học, với biên chế bảo đảm và có chính sách cán bộ phù hợp. Đồng thời, việc phát triển các mặt công tác cảnh vệ phải gắn liền với đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện đồng bộ, hiện đại. Tích cực củng cố và mở rộng quan hệ quốc tế về lĩnh vực cảnh vệ.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Ban Xây dựng Đề án cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia bằng văn bản và nhất là ý kiến tại cuộc họp này; từ đó, chỉnh lý, hoàn thiện Đề án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, cũng như chỉ đạo của lãnh đạo Bộ với mục tiêu xây dựng lực lượng cảnh vệ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu hội nhập; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao.

PV – B.B.