‘Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội’

22:12 09/07/2015
Chiều 9/7, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, Đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội trong tình hình  mới”.

Đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới” nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng về công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2009 - 2014. Từ đó rút ra những hạn chế, nguyên nhân tồn tại và thiếu sót; đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tại buổi nghiệm thu. Ảnh Việt Hưng.

Kết quả nghiên cứu đề tài giúp lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội có cách nhìn tổng quát về những kết quả đạt được trong công tác quản lý. Đồng thời, thấy được những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân, phục vụ công tác học tập, giảng dạy, nghiên cứu trong các Trường, Học viện Công an nhân dân.

Tại buổi nghiệm thu, Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Chủ nhiệm Ban nghiên cứu đề tài khẳng định: Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội là một bộ phận trong hệ thống quản lý nhà nước, đồng thời là biện pháp công tác cơ bản, quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Thời gian qua công tác Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong quản lý xã hội của nhà nước cũng như trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế.

Đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới” đã đề ra những mục tiêu lớn và 8 giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong thời kỳ hội nhập.

Việt Hưng